Om met elkaar duidelijk te hebben welke kleine lettertjes we bij NMBR 7 hanteren hebben hier onze algemene voorwaarden opgeschreven.

Artikel 1 Begripsbepalingen

 1. Onder  Interior Designer/ Interieur Ontwerper wordt verstaan: de natuurlijke persoon Christine den Hartog, verbonden aan NMBR 7. De Interior Designer kan zich bezig houden met zowel het geven van adviezen over het interieurontwerp, als het decoratief inrichten van zowel woonruimtes als bedrijfsruimtes verstaan.
 2. Onder opdrachtgever wordt verstaan: de natuurlijke en of rechtspersoon, die met NMBR 7 een overeenkomst aangaat.
 3. Onder overeenkomst wordt verstaan: de overeenkomst van opdracht tussen NMBR 7 en de opdrachtgever en of een overige overeenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen met eenmanszaak NMBR 7, waaronder mede begrepen overeenkomsten van opdracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. NMBR 7 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64088758 en kantoorhoudende aan de Berglustlaan 7, 3054 BA te Rotterdam.
 3. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor NMBR 7 werkzaam zijn of waren en of aan degenen aan wie NMBR 7 een opdracht heeft verstrekt.
 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met NMBR 7, voor de uitvoering waarvan door NMBR 7 derden dienen te worden betrokken.
 5. Deze algemene voorwaarden worden geacht tevens van toepassing te zijn op alle vervolgopdrachten met de opdrachtgever.
 6. Eventuele andere inkoopvoorwaarden dan wel andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen tussen NMBR 7 en de opdrachtgever.
 7. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. NMBR 7 en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 3 Overeenkomst

Voorafgaande aan de totstandkoming van de opdracht overleggen partijen, in een eerste oriënterend gesprek (Intake), voor zover mogelijk op dat moment en voor zover relevant, over:

 1. De inhoud en omvang van door de Interior Designer te verrichten werkzaamheden;
 2. Het ter beschikking stellen van gegevens;
 3. Aan welke derden de opdrachtgever en of de Interior Designer opdrachten verstrekt en de door dezen te verrichten werkzaamheden;
 4. Het tijdsschema waarbinnen de Interior Designer (delen van) de opdracht vervult;
 5. De fasering van de uitvoering van de opdracht;
 6. Het aanwijzen van een natuurlijke persoon, die de opdrachtgever, met betrekking tot de opdracht vertegenwoordigd, de duur daarvan alsmede de omvang van diens vertegenwoordigingsbevoegdheid;
 7. De vraag met welke publiek – en privaatrechtelijke regelgeving rekening gehouden dient te worden;
 8. Een raming van de kosten en de eventuele bijkomende kosten zoals onder andere de reiskosten;
 9. De wijze waarop de informatieoverdracht tussen Interior Designer en opdrachtgever plaatsvindt.
 10. De intake is gratis bij afname van een interieur ontwerp. De kosten van de intake worden bepaald door de duur van de intake vermenigvuldigd met het uurtarief.
 1. Acht de Interior Designer, vervulling van de opdracht mogelijk, dan stelt de Interior Designer een schriftelijke offerte van de opdracht op. Deze offerte zendt de Interior Designer per e-mail dan wel per post aan de opdrachtgever. De opdracht is tot stand gekomen wanneer de Interior Designer een schriftelijk aanbod doet en de opdrachtgever dit aanbod schriftelijk en/of mondeling aanvaard, of het opgestelde op andere wijze door partijen schriftelijk is bevestigd. De leveringsvoorwaarden zijn altijd onderdeel van deze opdracht. Opdrachtgever heeft zich hiervan op de hoogte gesteld als opdrachtgever akkoord geeft op de overeenkomst.
  • De geldigheidsduur van de offerte is 30 dagen na dagtekening. Hierna kunnen (prijs)wijzigingen van toepassing zijn.
  • Bij aanvullende wensen die buiten de opdrachtbevestiging vallen (zoals een extra indelingsvoorstel) kan sprake zijn van meerkosten.
 2. De Interior Designer streeft ernaar dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen zorgvuldigheidseisen. Wanneer de opdrachtgever van mening is dat de Interior Designer de opdracht niet uitvoert conform de eisen van zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk zijn, dan meldt de opdrachtgever dit binnen één maand na de constatering ervan, schriftelijk en met redenen omkleed aan NMBR 7. NMBR 7 streeft er naar binnen één maand na melding een oplossing te hebben aangedragen. Wanneer de opdrachtgever nalaat de tekortkoming schriftelijk te vermelden, dan kan hij hier op een later moment geen beroep meer op doen.
 3. De overeenkomst tussen NMBR 7 en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Alle met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en te zijn aanvaard door NMBR 7.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waaronder bouwtekeningen, waarvan NMBR 7 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan NMBR 7 worden verstrekt.
 5. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan NMBR 7 zijn verstrekt, heeft NMBR 7 het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan NMBR 7 ter beschikking heeft gesteld.
 7. NMBR 7 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat NMBR 7 is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 8. Indien NMBR 7 met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is NMBR 7 niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolgde de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, materialen lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 9. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij NMBR 7 alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeen gekomen afspraken uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op NMBR 7 rustende verplichting ingevolge de wet.
 10. De door NMBR 7 gehanteerde levertijden zijn geen fatale termijn in de zin van artikel 83 van boek 6 van het burgerlijk wetboek. De levertijd neemt een aanvang vanaf de datum van verzenden van de opdrachtbevestiging door NMBR 7.
 11. Indien een opdrachtgever in staat van surseance verkeerd dan wel faillissement is en of wordt aangevraagd, dan is NMBR 7 gerechtigd om de overeenkomst per direct te ontbinden.
 12. NMBR 7 kan helpen bij de levering en bestelling van gewenste producten om het ontwerp te realiseren. De overeenkomst wordt altijd aangegaan tussen de product of dienst-leverancier en de klant. De algemene voorwaarden van NMBR 7 en de algemene voorwaarden van de product of dienst-leverancier zijn beiden altijd van toepassing.
 13. Indien klant wenst dat NMBR7 de levering en bestelling van de producten verzorgt en de klant een klacht heeft over de producten hanteert NMBR7 de volgende klachtprocedure: Sommige producten handgemaakt, en het kan  voorkomen dat producten er niet identiek uitzien qua vorm of afwerking. Dit is helaas voor ons geen reden om het produkt terug te nemen. Om een klacht goed te kunnen beoordelen, vragen wij de klant om foto’s te maken van het produkt en deze door te mailen. Het kan echter zo zijn dat wij de klacht niet gegrond achten, op basis van bovenstaande reden. NMBR 7 is niet aansprakelijk voor gemaakte kosten hierbij.
 14. NMBR 7 ontvangt altijd de gehele betaling betreffende de geplaatste product of dienst-order vooraf. De (eventuele) noodzakelijke aanbetaling wordt door NMBR7 gedaan en bewaakt. Na levering en akkoord/tevredenheid klant wordt dan de restbetaling aan de leverancier gedaan. Dit tenzij, de leverancier een 100% vooruitbetaling vraagt.

Artikel 4 Honorarium en kosten

 1. Tenzij anders overeengekomen zal, het honorarium worden bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door de gecontracteerde Interior Designer voor de desbetreffende opdracht vast te stellen uurtarief.
 2. Daarnaast is de opdrachtgever tevens verschuldigd het bedrag dat gemoeid gaat met verschotten (onder meer reis- en eventuele verblijfskosten en kosten van ingeschakelde derden).
 3. Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders overeengekomen/ vermeld.
 4. Tenzij anders overeengekomen factureert NMBR 7 in principe iedere twee weken of na deeloplevering van het interieurontwerp.
 5. NMBR 7 kan de overeenkomst tussentijds opzeggen, met name wanneer de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door NMBR 7, zal de uitvoerende Interior Designer in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
 7. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor NMBR 7 extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de hiervoor genoemde termijn te voldoen, tenzij NMBR 7 anders aangeeft.
 8. De gecontracteerde Interior Designer kan voor aanvang van de opdracht of tijdens de behandeling van de opdracht een voorschot verlangen. Eerst na ontvangst van het (nader) voorschot zal de gecontracteerde Interior Designer de werkzaamheden dienen aan te vangen respectievelijk voort te zetten. Een voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
 9. De opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor betaling van door derden geleverde diensten en of goederen. ook als sprake is van deeloplevering van het intiële plan. Dan is sprake van tussentijdse facturering.
 10. De intake/ kennismaking is bij afname van een ontwerp gratis. Indien na de intake geen gebruik wordt gemaakt van de offerte, berekend NMBR 7 slechts de duur van de intake maal het uurtarief inclusief Omzetbelasting.

Artikel 5 Betaling en incassokosten

 1. De contractueel overeengekomen prijzen zijn in euro’s inclusief reiskostenvergoeding wanneer de plaats van uitvoering binnen 15 kilometer vanaf de statutaire zetel van NMBR 7 is gelegen, zoals vermeld in artikel 1 sub 2 van deze voorwaarden. Buiten de 15 kilometergrens wordt EUR 0,60 per kilometer gerekend. Voor reistijd boven de 20 minuten rekent NMBR 7 een reistijdvergoeding conform het uurtarief. De kilometers en reistijden worden berekend volgens de routeplanner van google maps. En geschiedt op basis van na calculatie.
 2. Betaling van declaraties van NMBR 7 dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie. NMBR 7 is gerechtigd om periodiek te factureren.
 3. De opdrachtgever staat in voor tijdig voldoening van zijn betalingsverplichting.
 4. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan kan de gecontracteerde Interior Designer haar werkzaamheden opschorten en is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente of, zo van toepassing, de wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de incasso van declaraties, komen voor rekening van de opdrachtgever.
 6. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien NMBR 7 echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch komen in volle omvang voor rekening van de opdrachtgever, indien deze (grotendeels) in het ongelijk wordt gesteld.
 7. Indien opdrachtgever de opdracht tussentijds opschort is NMBR 7 gerechtigd de reeds opgemaakte kosten en uren te factureren aan opdrachtgever. Opdrachtgever ontvangt van NMBR 7 alle tot dan toe gemaakte ontwerpen.
 8. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan NMBR 7 verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 6 Opzegging van de overeenkomst

 1. Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is gehouden het honorarium en de bijkomende kosten te voldoen voor de tot op het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden. Bij tussentijdse opzegging wordt het bedrag van de geoffreerde opdracht naar rato van de besteedde tijd in rekening gebracht met een minimum van 60% van de aanneemsom. NMBR7 zal de tot dan toe gemaakte ontwerpen delen met de opdrachtgever.
 2. De opdracht wordt opgezegd door een aan de Interior Designer gerichte schriftelijke mededeling, waarin ten minste de grond van de opzegging alsmede de datum waarop de opzegging ingaat, is opgenomen.

Artikel 7 Geheimhouding

 1. NMBR7, alsook iedere afzonderlijk gecontracteerde Interior Designer, is gehouden tot geheimhouding. De verzending van e-mail en andere vormen van data verkeer geschiedt ongecodeerd waardoor geheimhouding niet is gegarandeerd.
 2. De gecontracteerde Interior Designer noch NMBR 7 is aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. NMBR 7 sluit iedere aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en jegens derden uit voor tekortkomingen van door NMBR 7 ingeschakelde derden zoals bijvoorbeeld timmermannen, tegelzetters, keukenfabrikanten, keukenleveranciers, schilders, elektriciens, reparateurs en overige niet nader omschreven hulppersonen
 2. NMBR 7 garandeert niet dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen. Er is derhalve sprake van een inspanningsverbintenis, niet zijnde een resultaatsverbintenis.
 3. NMBR 7 kan helpen bij het bestellen/ de inkoop van meubelen/ woonaccessoires indien gewenst. NMBR 7 berekend shippingkosten / transportkosten altijd 1 op 1 door aan de klant. NMBR 7 is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde producten en de hiermee gemoeide vervangingskosten en extra transportkosten.

Artikel 9 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. NMBR 7 heeft bij uitsluiting het auteursrecht op haar ontwerpen. De ontwerpen mogen niet, zonder expliciete toestemming van de Interieur Designer, door anderen worden gebruikt. NMBR 7 heeft het exclusieve gebruiksrecht van de ontwerpen. De opdrachtgever kan de gebruiksrechten van de ontwerpen tegen betaling overnemen. NMBR 7 behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de verkregen ontwerpen, informatie en of overige documenten te gebruiken anders dan in geval van een rechtspersoon, de uitoefening van zijn eigen bedrijf of in het geval van een natuurlijk persoon, in de privé́ sfeer. Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen, te openbaren of te verkopen in welke vorm dan ook.
 3. NMBR 7 behoudt ook nadat zij toestemming heeft verleend tot verwezenlijking, openbaarmaking of vereenvoudigging van haar werk het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van haar naam of andere aanduiding als maker en of tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van haar werk, welke nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of de goede naam van NMBR 7.

Artikel 10 Geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en NMBR 7, met inbegrip van de Interior Designer, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Verschillen van mening tussen opdrachtgever en de Interior Designer worden zoveel mogelijk opgelost langs minnelijke weg. Indien dit onmogelijk blijkt, staat het partijen vrij geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 3. Het staat partijen vrij geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van NMBR 7, inclusief alle geschillen over de facturatie, voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde Rechter.

Artikel 11 Archivering

NMBR 7 bewaart het ontwerp, inclusief de impressies, kleurstalen, materialen gedurende de duur van de opdracht. Het met een opdracht gevormde dossier bestaande uit de opdrachtbevestiging en de facturen zal gedurende vijf jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.